Witamy!

Ważna informacja - jeśli chcesz zamówić miód skorzystaj z linku poniżej, znajdziesz tam również nie wielką ilość,, już'' produktów z Dawne Polskie Smaki w kategorii (WYPRZEDAŻ ) 📌 Musisz stworzyć nowe konto na RawHoney4You. https://rawhoney4you.ie/pl/

Regulamin

Postanowienia wstępne §1

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb

  zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem

  Sklepu internetowego.

Definicje §2

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RawHoney4you, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dawnepolskiesmaki.ie
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego DAWNE POLSKIE SMAKI
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kontakt ze Sklepem §3

 1. Adres Sprzedawcy: Cartymore, Athenry.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dawnepolskiesmaki@gmail.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +353851458891 / 353851597992

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 16:00.

Wymagania techniczne §4

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies.

Informacje ogólne §5

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w Euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zakładanie Konta w Sklepie §6

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Login, E-mail, Hasło.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

Zasady składania Zamówienia §7

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3

Oferowane metody dostawy oraz płatności §8

 1. Ze względu na charakterystykę naszych produktów czyli m.in. niepasteryzowane kiszonki, zakwasy, wyroby mięsne, syropy, miód wszystko jest w szklanych słoikach, butelkach dlatego z uwagi na bezpieczeństwo produktów oferujemy własny transport i dostawę pod wskazany adres przez klienta.

 2. Każdy klient na dzień-dwa przed dostawą jest informowany (sms),w który dzień i o której godzinie będzie dostawa.

 3. Zamówienie od 30€ dostawa za darmo, jeśli poniżej 30€ prosimy o kontakt przez Messenger,WhatsApp lub telefoniczny.

 4. Prosimy o złożenie zamówienia najdalej 48h przed terminem dostaw.

 5. Zamówienie które zostanie  złożone na 24h przed daną trasą – w  tym przypadku nie możemy gwarantować realizacji zamówienia na najbliższy termin ( choć będziemy się starać ) ale wszystko jest  zależne od ilości zamówień na daną trasę.

 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a. Płatność przy odbiorze b. Płatności elektroniczne c. Płatność kartą płatniczą. d. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży §9

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta: a.płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie ukończenia zamówienia -zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Republiki Irlandii.

 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 6. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny

Dane osobowe w Sklepie internetowym §10

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Zwrot i Wymiana towaru §11

 1. Nie zwracamy pieniędzy i nie wymieniamy  towaru jeśli dany produkt nie trafi w gust-smak Klienta.

 2. Towar można zwrócić w przypadku kiedy nie nadaje się do spożycia w tej sytuacji prosimy o kontakt E-mail lub Messenger ewentualnie telefoniczny.

 3. Za porozumieniem stron towar może zostać wymieniony lub zostaną zwrócone pieniądze na konto Klienta.

Postanowienia końcowe §12

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Otrzymuj powiadomienie o dostawach

Szanujemy Twoją prywatność, nie wysyłamy SPAMU ani nie jesteśmy nadgorliwi.

🔔 Chcesz otrzymać powiadomienie o kolejnej dostawie w twój rejon? Wpisz miejscowość i email oraz numer telefonu do wiadomości SMS.